071

Wann e Mënsch eppes falsch gemaach huet, vergiess net all déi Saachen déi en virdrun richteg gemaach huet.

Onbekannt

Wenn ein Mensch etwas falsch gemacht hat, vergiss nicht all die Dinge, die er vorher richtig gemacht hat. When someone does something wrong, don’t forget all the things they did right.

065

D’Vergaangenheet ass an dengem Kapp, d’Zukunft an dengen Hänn.

Onbekannt

Die Vergangenheit ist in deinem Kopf, die Zukunft in deinen Händen. The past is in your head. The future is in your hands.

063

Wann’s de et probéiers, riskéiers de en Feeler. Wann’s de et net probéiers, hues de en Feeler gemaach.

Onbekannt

Wenn du es versuchst, riskierst du einen Fehler. Wenn du es nicht versuchst, hast du einen Fehler gemacht.