102 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž

Et ass besser fir dat kritiséiert ze ginn wat een ass wei fir dat geléift ze ginn wat een net ass.

André Gide

Es ist besser fĂŒr das, was man ist, gehasst, als fĂŒr das, was man nicht ist, geliebt zu werden. It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s