107 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž

Wien mengt eppes ze sinn huet opgehalen eppes ze ginn.

Socrates

Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden. The one who believes he is somebody has ceased to become somebody.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s