118 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Net wĂ«llen ass de Grond…

Seneca

Net wëllen ass de Grond, net kënnen ass den Virwand. Nicht wollen ist der Grund, nicht können nur der Vorwand. Nolle in causa est, non posse praetenditur. Seneca

Net wëllen ass de Grond, net kënnen ass den Virwand.

Seneca

Nicht wollen ist der Grund, nicht können nur der Vorwand. Nolle in causa est, non posse praetenditur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s