122 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž D’Liewen besteet zu 10% aus dem…

Charles R. Swindoll

D'Liewen besteet zu 10% aus dem wat der passéiert an zu 90% draus weis de drop reagéiers. Das Leben besteht zu 10% daraus, was Dir passiert, und zu 90% daraus, wie Du darauf reagierst. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Charles R. Swindoll

D’Liewen besteet zu 10% aus dem wat der passĂ©iert an zu 90% draus weis de drop reagĂ©iers.

Charles R. Swindoll

Das Leben besteht zu 10% daraus, was Dir passiert, und zu 90% daraus, wie Du darauf reagierst. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s