126 🌸💡☀️ Net alles wat’s de verléiers…

Net alles wat's de verléiers ass en Verloscht. Nicht alles was du verlierst, ist ein Verlust. Not everything you lose is a loss.

Net alles wat’s de verléiers ass en Verloscht.

Onbekannt

Nicht alles was du verlierst, ist ein Verlust. Not everything you lose is a loss.