002

Net well et schwéier ass, trauen mer eis net, mais well mer eis net trauen ass et schwéier.

Seneca

Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. It is not because things are difficult that we do not dare, it is because we do not dare that they are difficult.