135 🌸💡☀️ D’kal Waasser gëtt net méi waarm…

Susann Hoffmann

D'kal Waasser gëtt net méi waarm wann's de méi spéit spréngs. Das kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn man später springt. Der Sprung ins kalte Wasser fühlt sich nicht wärmer an, wenn man später springt. The jump into the cold water does not feel warmer if you jump later. Susann Hoffmann

D’kal Waasser gëtt net méi waarm wann’s de méi spéit spréngs.

Susann Hoffmann

Das kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn man später springt. Der Sprung ins kalte Wasser fühlt sich nicht wärmer an, wenn man später springt. The jump into the cold water does not feel warmer if you jump later.

132 🌸💡☀️ Wat’s de haut mëss…

Ralph Marston

Wat's de haut mëss kann däin muer verbesseren. Was du heute tust, kann dein Morgen verbessern. What you do today can improve all your tomorrows. Ralph Marston

Wat’s de haut mëss kann däin muer verbesseren.

Ralph Marston

Was du heute tust, kann dein Morgen verbessern. What you do today can improve all your tomorrows.

123 🌸💡☀️ Wann et dech net fuerdert…

Fred DeVito

Wann et dech net fuerdert, ännert et dech och net. Wenn es dich nicht fordert, verändert es dich auch nicht. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Fred DeVito

Wann et dech net fuerdert, ännert et dech och net.

Fred DeVito

Wenn es dich nicht fordert, verändert es dich auch nicht. If it doesn’t challenge you, it doesn’t change you.

120 🌸💡☀️ Et ass net wichteg wei grouss…

Et ass net wichteg wei grouss den éischten Schratt ass, wichteg ass an wei eng Richtung en geet. Es ist nicht wichtig, wie groß der erste Schritt ist, sondern in welche Richtung er geht. Direction is so much more important than speed. Many are going nowhere fast.

Et ass net wichteg wei grouss den éischten Schratt ass, wichteg ass an wei eng Richtung en geet.

Onbekannt

Es ist nicht wichtig, wie groß der erste Schritt ist, sondern in welche Richtung er geht. Direction is so much more important than speed. Many are going nowhere fast.

119 🌸💡☀️ De Wand kanns de net änneren…

Aristoteles

De Wand kanns de net änneren, mee du kanns däin Seegel anescht setzen. Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. We cannot direct the wind. But we can adjust the sails. Aristoteles

De Wand kanns de net änneren, mee du kanns däin Seegel anescht setzen.

Aristoteles

Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. We cannot direct the wind. But we can adjust the sails.

107 🌸💡☀️

Wien mengt eppes ze sinn huet opgehalen eppes ze ginn.

Socrates

Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden. The one who believes he is somebody has ceased to become somebody.

105 🌸💡☀️

Wann’s de fléien wëlls, muss de déi Saachen lassloossen, déi dech erofzéien.

Toni Morrison

Wenn du fliegen willst, musst du loslassen, was dich runterzieht. If you want to fly, give up everything that weighs you down. You wanna fly, you got to give up the shit that weighs you down.

104 🌸💡☀️

Wann et der net gefält wou’s de stees dann änner deng Platz. Du bass keen Bam.

Jim Rohn

Wenn dir nicht gefällt wie die Dinge sind, ändere sie, Du bist kein Baum. If you don’t like how things are, change it. You are not a tree.

078

Wann de Plang net funktionéiert, änner däin Plang awer nimools däin Ziel.

Onbekannt

Wenn der Plan nicht funktioniert, dann ändere den Plan. Aber niemals das Ziel. If the plan doesn’t work, change the plan but never the goal.