100 🌸💡☀️

Erfolleg kënnt dann wann deng Dreem méi grouss sinn wei deng Ausrieden.

Onbekannt

Erfolg kommt dann wenn deine Träume grösser sind als deine Ausreden.