123 🌸💡☀️ Wann et dech net fuerdert…

Fred DeVito

Wann et dech net fuerdert, ännert et dech och net. Wenn es dich nicht fordert, verändert es dich auch nicht. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Fred DeVito

Wann et dech net fuerdert, ännert et dech och net.

Fred DeVito

Wenn es dich nicht fordert, verändert es dich auch nicht. If it doesn’t challenge you, it doesn’t change you.

120 🌸💡☀️ Et ass net wichteg wei grouss…

Et ass net wichteg wei grouss den éischten Schratt ass, wichteg ass an wei eng Richtung en geet. Es ist nicht wichtig, wie groß der erste Schritt ist, sondern in welche Richtung er geht. Direction is so much more important than speed. Many are going nowhere fast.

Et ass net wichteg wei grouss den éischten Schratt ass, wichteg ass an wei eng Richtung en geet.

Onbekannt

Es ist nicht wichtig, wie groß der erste Schritt ist, sondern in welche Richtung er geht. Direction is so much more important than speed. Many are going nowhere fast.