126 🌸💡☀️ Net alles wat’s de verléiers…

Net alles wat's de verléiers ass en Verloscht. Nicht alles was du verlierst, ist ein Verlust. Not everything you lose is a loss.

Net alles wat’s de verléiers ass en Verloscht.

Onbekannt

Nicht alles was du verlierst, ist ein Verlust. Not everything you lose is a loss.

105 🌸💡☀️

Wann’s de fléien wëlls, muss de déi Saachen lassloossen, déi dech erofzéien.

Toni Morrison

Wenn du fliegen willst, musst du loslassen, was dich runterzieht. If you want to fly, give up everything that weighs you down. You wanna fly, you got to give up the shit that weighs you down.

072

Sief keen Gefaangenen vun denger Vergaangenheet, gëff zum Architekt vun denger Zukunft.

Robin Sharma

Sei kein Gefangener deiner Vergangenheit. Werde zum Architekten deiner Zukunft. Never be a prisoner of your past. Become the architect of you future. Stop being a prisoner of your past, Become the architect of your future.

071

Wann e Mënsch eppes falsch gemaach huet, vergiess net all déi Saachen déi en virdrun richteg gemaach huet.

Onbekannt

Wenn ein Mensch etwas falsch gemacht hat, vergiss nicht all die Dinge, die er vorher richtig gemacht hat. When someone does something wrong, don’t forget all the things they did right.

065

D’Vergaangenheet ass an dengem Kapp, d’Zukunft an dengen Hänn.

Onbekannt

Die Vergangenheit ist in deinem Kopf, die Zukunft in deinen Händen. The past is in your head. The future is in your hands.