134 🌸💡☀️ D’Geheimnis vum Erfolleg ass…

Mark Twain

D'Geheimnis vum Erfolleg ass unzefänken. Das Geheimnis des Erfolgs ist anzufangen. The secret of getting ahead is getting started. Mark Twain

D’Geheimnis vum Erfolleg ass unzefänken.

Mark Twain

Das Geheimnis des Erfolgs ist anzufangen. The secret of getting ahead is getting started.

132 🌸💡☀️ Wat’s de haut mëss…

Ralph Marston

Wat's de haut mëss kann däin muer verbesseren. Was du heute tust, kann dein Morgen verbessern. What you do today can improve all your tomorrows. Ralph Marston

Wat’s de haut mëss kann däin muer verbesseren.

Ralph Marston

Was du heute tust, kann dein Morgen verbessern. What you do today can improve all your tomorrows.

109 🌸💡☀️ An engem Joer…

An engem Joer wäerts du der wënschen du häss haut ugefaangen.

Karen Lamb

In einem Jahr wirst du dir wünschen, du hättest heute angefangen. A year from now you will wish you had started today.

072

Sief keen Gefaangenen vun denger Vergaangenheet, gëff zum Architekt vun denger Zukunft.

Robin Sharma

Sei kein Gefangener deiner Vergangenheit. Werde zum Architekten deiner Zukunft. Never be a prisoner of your past. Become the architect of you future. Stop being a prisoner of your past, Become the architect of your future.

028

Du kanns net zeréck goen an den Ufank änneren. Mais du kanns elo nei ufänken an den Schluss änneren.

C. S. Lewis

Du kannst nicht zurückgehen und den Anfang verändern. Aber du kannst starten wo du bist und das Ende verändern. You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending.