123 🌸💡☀️ Wann et dech net fuerdert…

Fred DeVito

Wann et dech net fuerdert, ännert et dech och net. Wenn es dich nicht fordert, verändert es dich auch nicht. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Fred DeVito

Wann et dech net fuerdert, ännert et dech och net.

Fred DeVito

Wenn es dich nicht fordert, verändert es dich auch nicht. If it doesn’t challenge you, it doesn’t change you.

063

Wann’s de et probéiers, riskéiers de en Feeler. Wann’s de et net probéiers, hues de en Feeler gemaach.

Onbekannt

Wenn du es versuchst, riskierst du einen Fehler. Wenn du es nicht versuchst, hast du einen Fehler gemacht.